یکی از سخت ترین چارچوب های نگارش سبک شناساندنِ!
گفتند که برای معارفه ذات مان به بقیه باید تعدادی نکته را تصوف کنیم ؛
بلند و واضح صحبت کنیم!
تماس چشمی برقرار کنیم!
لبخند بزنیم!
معطل نکنیم! مکالمه را خاتمه دهیم و اجازه دهیم دیگران مارا قضاوت کنند!
هیچ کدوم از این نکته ها مشمول این صفحه نمیشه!پس میریم سراغ نکته اخر؛
و اجازه دهیم دیگران مارا قضاوت کنند...